Danh sách cựu học viên

  • Danh sách Hội cựu học viên Cao học Sinh thái học Khoa Sinh-Môi trường

    Khoa Sinh - Môi trường là một trong những Khoa đầu tiên  của trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng có đào tạo Sau đại học. Hội cựu sinh viên khoa Sinh-Môi trường ngày càng lớn mạnh với các thành viên được tập hợp từ nhiều cơ quan, đơn vị và nhiều người đang đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng.   1. Trưởng Hội: NCS.ThS. Phạm Hồng Thái   Cơ quan...

    Xem chi tiết