Danh sách hội viên

  • Danh sách Hội cựu sinh viên khoa Sinh-Môi trường

    Hội cựu sinh viên khoa Sinh - Môi trường tập hợp các sinh viên từng học dưới mái nhà chung của Khoa. Nhiều cựu sinh viên hiện nay đang là Cán bộ giảng dạy, quản lý, kỹ  thuật...  trong các Trường Đại học, Cao đẳng, THPT, các trung tâm Công nghệ Sinh học- Môi trường và  nhiều người đang đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng. Ban chấp hành Hội cựu...

    Xem chi tiết