NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

Kết quả nghiên cứu của nhóm NC-GD

Ngày đăng: 2014-12-01 10:45:21

Các sách đã xuất bản:

1.      Kỹ thuật xử lý môi trường nông thôn, NXB Nông nghiệp, 2003 (tài liệu hướng dẫn)

2.      Khoa học môi trường đại cương, NXB Giáo dục Việt Nam, 2014 (Giáo trình)

3.      Kiểm soát ô nhiễm kim loại nặng trong đất bằng thực vật, NXB Giáo dục Việt Nam, 2014 (Sách chuyên khảo)

4.      Giám sát môi trường bằng chỉ chỉ thị sinh học, Trường ĐHSP – Đại học Đà Nẵng, 2013 (tài liệu hướng dẫn)

5.      Kỹ thuật trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh, TP. Đà Nẵng, 2011 (tài liệu tập huấn)

Các đề tài, dự án đã thực hiện

 

 

I. Đề tài cấp bộ

1

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp sử dụng động vật hai mảnh vỏ để giám sát ô nhiễm kim loại nặng ở các cửa sông khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung

2

Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát sinh học tự động cảnh báo sớm nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt

3

Nghiên cứu ứng dụng Hệ thống quan trắc sinh học BMWPVIET (Biological Monitoring Working Party) giám sát chất lượng môi trường nước sông ở thành phố Đà Nẵng

4

Nghiên cứu thiết kế bể lọc thực vật xử lý nước cấp quy mô hộ gia đình nông thôn

5

Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro cây Mật nhân

6

Nghiên cứu nhân giống cây ba kích bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro.

7

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số điều kiện nuôi cấy đến khả năng tích lũy sinh khối tế bào cây nghệ đen trong nuôi cấy tế bào huyền phù.

8

Nghiên cứu khả năng hấp thụ một số KLN trong đất bằng cỏ Vetiver

   
 

II. Đề tài cấp tỉnh, thành phố

   

1

 Xây dựng và phát triển mô hình trồng rau an toàn bằng phương pháp thủy canh tại Cù Lao Chàm, Tp. Hội An, tỉnh Quang Nam

2

Xây dựng mô hình trồng rau sạch trong nhà bằng phương pháp thủy canh hồi lưu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

3

Biodiversity Survey of Macaque, Langur and Duoc Monkey in and around the Phong Nha - Ke Bang national park, Quang Binh, Viet Nam, A report for the nature conservation and sustainable natural resource managenment in Phong Nha - Ke Bang National Park Region Project.

   
 

III. Đề tài cấp cơ sở

   

1

Nghiên cứu nhân giống in vitro cây Sâm cau (Curculigo orchiodes Gaertn)

2

Nghiên cứu quy trình nhân giống in-vitro cây Lavender (Lavandula angustifolia)

3

Nghiên cứu nhân giống in vitro cây sâm cau (Curculigo orchiodes Gaertn).

4

Tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy và khảo sát sự tích lũy một số hoạt chất sinh học của tế bào cây nghệ đen trọng hệ lên men 10 lít. 

5

Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn carbon đến sự tích luỹ sinh khối tế bào huyền phù cây nghệ đen (Curcuma zedoaria Roscoe).

6

Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi khuẩn, xạ khuẩn ưa nhiệt có khả năng phân hủy cellulose cao trong đất tại một số địa điểm ở thành phố Đà Nẵng.

7

Nghiên cứu một số tiêu chí để làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ven biển Quảng Nam – Đà Nẵng

8

Nghiên cứu hiện trạng môi trường, dự báo xu thế diễn biến và đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường ở một số làng nghề tỉnh Quảng Nam

9

Nghiên cứu khả năng giám sát ô nhiễm Cd và Pb trong trầm tích tại khu vực Vũng Thùng - Đà Nẵng bằng động vật hai mảnh vỏ.

10

Nghiên cứu ứng dụng Hệ thống BMWPVIET (Biologycal Monioring Working Parrty) để đánh giá chất lượng nước bề mặt ở cánh đồng Xuân Thiều, Phường Hòa Hiệp, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

11

Nghiên cứu bộ tài liệu tập huấn nhằm nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai cho cộng đồng ngư dân thành phố Đà Nẵng

 

 

IV. Dự án đầu tư

 

Chủ trì thực hiện dự án tăng cường năng lực nghiên cứu “ứng phó với biến đổi khí hậu” do Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Khoa học & Công nghệ đầu tư

 

Hoạt động hợp tác quốc tế

1

Hợp tác với Dr. Jonhanthan (Đại học Minesota, Hoa Kỳ) nghiên cứu tại Bản đảo Sơn Trà, Đà Nẵng 2012

2

Hợp tác với Hội động vật học Frankfurt (CHLB Đức) triển khai các nghiên cứu và đào tạo cán bộ quản lý, bảo tồn thiên nhiên tại Đà Nẵng và VQG Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai (hoạt động thường niên)

3

Hợp tác với Viện Business Academy Aarhus (Đa Mạch) trong đào tạo và nghiên cứu về kinh tế tài nguyên

4

Hợp tác với Công ty Shinko Technos (Nhật Bản) thực hiện dự án nghiên cứu ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao phù hợp với điều kiện đô thị hóa và BĐKH

5

Hợp tác với Action for city thực hiện dự án Trường học không giảng đường

 

Hoạt động tư vấn, chuyển giao khoa học & công nghệ

1

Tư vấn trồng rau sạch và xử lý môi trường tại quần đảo Trường Sa

2

Tư vấn giám sát môi trường nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa)

3

Tư vấn dự án “Xây dựng lộ trình xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường hướng đến phát thải cacbon thấp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”

4

Tư vấn dự án “Đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với hoạt động du lịch thành phố Đà Nẵng”

5

Chuyển giao giống cây ăn quả và cây dược liệu sạch bệnh bằng kỹ thuật nuôi cấy mô

6

Chuyển giao quy trình trồng rau thủy canh

7

Chuyển giao kỹ thuật và giống cây, hỗ trợ Hòa Vang (Đà Nẵng) xây dựng nông thôn mới

 

 

 

Hoạt động đào tạo Sau đại học

 

Hàng năm DN-EBR hướng dẫn trên 15 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ các chuyên ngành Sinh thái học và Môi trường tại Đại học Đà Nẵng và Đại học Huế

 

 

 

Kết quả công bố bài báo khoa học trong năm 2012-2013

1                     

Presentations: Understanding the Behavior and Ecology of the Red-shanked Douc (Pygathrix nemaeus) in Central Vietnam: Notes from the Field. Authors: Jonathan B. Clayton, Ha Thang Long, Bui Van Tuan, Nguyen Ai Tam, Vo Van Minh, and Timothy J. Johnson. The conference of the College of Veterinary Medicine's annual Points of Pride Research Day, the University of Minnesota. Pages: porter. Year 2013.

2                     

Presentations: Use of BMWP viet and ASPT indices as Bioindicators for Testing water quality of Rivers in Danang city. Authors: Nguyen Van Khanh, Vo Van Minh, Kieu Thi Kinh, Tran Duy Vinh, Phan Thi Hien. The 2012 International conference of BioSciences and BioElectronic. Pages: 88-92. Year 2012.

3                     

Bài báo: Một số định hướng phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng. Tác giả: Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh. Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại hoc Sư phạm toàn quốc. Số: lần thứ 3. Trang: 58-62. Năm 2013.

4                     

Bài báo: Hàm lượng Cadimi (Cd) và Chì (Pb) trong trầm tích và trong sinh vật (Vẹm xanh Perna viridis Linnaeus và HàuCrassostrea gigas Thunberg) tại Vũng Thùng, Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Võ Văn Minh, Trần Duy Vinh.Tạp chí KH&CN Biển. Số: 1(t.13). Trang: 80-88. Năm 2013.

5                     

Bài báo: Vai trò của đánh giá rủi ro sinh thái trong quản lý môi trường và khả năng ứng dụng tại Việt Nam. Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Đoạn Chí Cường, Kiều Thị Kính, Vũ Thị Phương Anh. Tạp chí khoa học số. Số: 01/2012. Trang: 66-74. Năm 2013. (29/05/2013)

6                     

Bài báo: Accumulation of lead and cadmium in vegetables and farmland near Hoa Khanh industrial zone, Danang city. Tác giả: Vo Van Minh, Nguyen Van Khanh, Dam Minh Anh, Tran Duy Vinh. Tạp chí khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội. Số: 28, No. 3. Trang: 198-204. Năm 2012.

7                     

Bài báo: Khả năng kiểm soát kim loại nặng trong bùn thải bằng cây phát lộc và sử dụng sinh khối cho mục đích kinh tế. Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính, Nguyễn Thị Thu Trang, Dương Hồng Thủy. Tạp Chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 6(55). Trang: 79-85. Năm 2012.

8                     

Bài báo: Ảnh hưởng của thời tiết cực đoan đến năng suất của một số loại cây trồng ở các xã ven biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường, Tống Thị Thúy Hảo. Tạp chí Khoa học & công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 1(50). Trang: 96-101. Năm 2012.

9                     

Bài báo: Tình hình sử dụng nước sinh hoạt tại các hộ gia đình nông thôn khu vực Nam Trung Bộ. Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Đinh Trọng Lịch, Đoạn Chí Cường. Tạp chí KH&GD. Số: 4(03). Trang: 44-48. Năm 2012.

10                 

Bài báo: Sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn để giám sát chất lượng nước sông Hàn, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phan Thị Hiền, Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh. Tạp Chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 3 (02). Trang: 38-45. Năm 2012. 

11                 

Bài báo: Kỹ thuật trồng cây trên mái nhà và khả năng ứng dụng tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Kiều Thị Kính, Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh. Tạp chí KH&GD. Số: 5. Trang: 20-27. Năm 2012.

12                 

Bài báo: Khả năng sử dụng chỉ số đa dạng của giun đất làm chỉ thị đánh giá chất lượng đất canh tác rau ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Võ Văn Minh, Phạm Thị Hồng Hà, Vũ Thị Phương Anh, Ngô Thị Thúy An. Tạp chí Sinh học. Số: 3, tập 34. Trang: 362-369. Năm 2012.

13                 

Bài báo: Xây dựng hệ thống tái sinh in-vitro cây cà chua phục cụ chọn giống mới bằng kỹ thuật chuyển gen. Tác giả: Lê Thị Thính, Võ Văn Minh. Tạp chí Khoa học & công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 3(52). Trang: 76-83. Năm 2012.

14       

Bài báo: Nghiên cứu khả năng nảy mầm hạt và tái sinh in vitro cây lan Hoàng long (Coelongyne lawrenceanaRolfe). Tác giả: Trần Quang Dần, Võ Châu Tuấn. Tạp chí Khoa hoc và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 12(61). Trang: 33-37. Năm 2012.

15                 

Bài báo: Nghiên cứu khả năng tái sinh in vitro cây mật nhân (Eurycoma longifolia jack.). Tác giả: Võ Châu Tuấn, Trần Quang Dần . Tạp chí Khoa hoc và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 12(61). Trang: 126-130. Năm 2012.

16                 

Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ C:N đến thời gian ủ và chất lượng phân hữu cơ sinh học ủ từ phụ phế phẩm nông nghiệp. Tác giả: Bùi Thị Thơ, Võ Châu Tuấn . Tạp chí Khoa học & Giáo dục, ĐHSP - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(02). Trang: 46-53. Năm 2012.

17                 

Bài báo:  Impacts of Climate Related Disasters on Fisheries in Danang, Vietnam. Authors: Kieu Thi Kinh, Huy Nguyen, and Rajib Shaw. Asian Journal of Environment and Disaster Management. No: Vol. 4, No. 1. Pages: 493–512. Year 2012.

 

 

Các danh mục đề tài nghiên cứu khác: