Giới thiệu nhóm Nghiên cứu - Giảng dạy "Môi trường & Tài nguyên sinh học" khoa Sinh-Môi trường-ĐHSP-ĐHĐN

NHÓM NGHIÊN CỨU – GIẢNG DẠY

“MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN SINH HỌC” THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

ENVIRONMENT & BIOLOGICAL RESOURCE (DN-EBR)


Giới thiệu

Nhóm Nghiên cứu - Giảng dạy “Môi trường và Tài nguyên sinh vật”, có tên tiếng Anh là: “Environment & Biological Resource Teach Research Team” viết tắt là DN-EBR được thành lập theo Quyết định số 150/ QĐ-ĐHĐN-KHCNMT của Giám đốc Đại học Đà Nẵng ngày 10 tháng 1 năm 2012.

DN-EBR gồm các nhà khoa học, cán bộ chuyên môn trong các lĩnh vực Sinh học, Môi trường và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan thuộc Đại học Đà Nẵng, các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ quan Trung ương và địa phương tại khu vực miền Trung.

Mục tiêu

 Gắn kết các nhà khoa học trong các lĩnh vực khác nhau để nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực phục vục phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường ở khu vực miền Trung & Tây Nguyên; phát hiện và giải quyết các vấn đề có tính chất phức tạp, đa ngành như: ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên, biến đổi khí hậu,…

Phương châm

TƯ DUY CÁ NHÂN – TRÍ TUỆ TẬP THỂ

Nhiệm vụ

Lập kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm và dài hạn để chủ động duy trì hoạt động, mở rộng quy mô kể cả về số lượng đề tài và kinh phí của đơn vị, bao gồm các mặt:

  1. Đề xuất, triển khai các đề tài nghiên cứu cơ bản, các đề tài khoa học công nghệ các cấp (cấp nhà nước, cấp bộ, liên kết với các địa phương/ doanh nghiệp,…) và các đề tài nghiên cứu triển khai (các dự án sản xuất thử nghiệm);
  2. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để xuất, triển khai thực hiện các dự án nghiên cứu chung với các cơ sở nghiên cứu quốc tế và đặc biệt là thực hiện các dự án theo nghị định thư và song phương giữa Việt Nam và các nước khác;
  3. Đẩy mạnh hợp tác với các cơ sở nghiên cứu khoa học thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong nước và các địa phương để mở rộng nguồn đề tài và kinh phí phục vụ hoạt động của đơn vị;
  4. Tổ chức triển khai các hoạt động về chuyển giao công nghệ, các dịch vụ tư vấn khoa học kỹ thuật và công nghệ;
  5. Tổ chức triển khai ứng dụng các sản phẩm là kết quả nghiên cứu của mình vào thực thế.

Thực hiện hoạt động tư vấn về đào tạo đại học, sau đại học thuộc lĩnh vực môi trường và tài nguyên sinh học.


Các hướng nghiên cứu chính

  1. Giám sát và kiểm soát ô nhiễm
  2. Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học
  3. Công nghệ sinh học nông nghiệp - dược liệu – môi trường
  4. Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu
  5. Giáo dục và truyền thông về môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Thành viên

Stt

Họ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tại

Trình độ

Chuyên ngành

Nhiệm vụ được giao

1.                  

Võ Văn Minh, 1976, Trưởng khoa Sinh – Môi trường, trường ĐHSP, Đại học Đà Nẵng

Tiến sĩ

Môi trường

Trưởng nhóm

2.                  

Võ Châu Tuấn, 1974, Phó Trưởng khoa Sinh – Môi trường, trường ĐHSP, Đại học Đà Nẵng

Tiến sĩ

Công nghệ Sinh học

Thành viên

3.                  

Đoàn Thanh Phương, 1980, Trưởng Bộ môn Khoa học Môi trường và tài nguyên sinh học, khoa Sinh – Môi trường, trường ĐHSP, Đại học Đà Nẵng

Tiến sĩ

Môi trường

Thành viên

4.                  

Hà Thăng Long, 1976, Trưởng đại diện Hội động vật học Frankfurt (CHLB Đức) tại Việt Nam

Tiến sĩ

Bảo tồn thiên nhiên

Thành viên

5.                  

Vũ Thị Phương Anh, 1976, Phó hiệu Trưởng trường Đại học Quảng Nam

Tiến sĩ

Động vật học

Thành viên

6.                  

Lê Thị Thính, 1978, Giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Tiến sĩ

Công nghệ sinh học

Thành viên

7.                  

Chu Mạnh Trinh, 1962, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, BQL KBT Biển Cù Lao Chàm

Tiến sĩ

Môi trường

Thành viên

8.                  

Phan Đức Tuấn, 1976, Phó trưởng khoa Toán học, trường ĐHSP, Đại học Đà Nẵng

Tiến sĩ

Toán ứng dụng

Thành viên

9.                  

Nguyễn Thanh Tuấn, 1981, Phó trưởng Khoa Tin học, trường ĐHSP, Đại học Đà Nẵng

Thạc sĩ - NCS

Tin ứng dụng

Thành viên

10.              

Kiều Thị Kính, 1986, Trợ lý Bộ môn KHMT&TNSV, Khoa Sinh – Môi trường, trường ĐHSP, Đại học Đà Nẵng

Thạc sĩ-NCS

Giáo dục môi trường và PTBV

Thành viên

11.              

Nguyễn Văn Khánh, 1980, Phó Trưởng phòng HC-TH, trường ĐHSP, Đại học Đà Nẵng

Thạc sĩ

Sinh thái học

Thành viên

12.              

Đoạn Chí Cường, 1985, Trợ lý Khoa học – Sau đại học, khoa Sinh – Môi trường, trường ĐHSP, Đại học Đà Nẵng

Thạc sĩ

Quản lý môi trường

Thành viên

13.              

Bùi Thị Thơ, 1985, Trợ lý bộ môn Công nghệ sinh học, khoa Sinh – Môi trường, trường ĐHSP, Đại học Đà Nẵng

Thạc sĩ

Nông học

Thành viên

14.              

Đàm Minh Anh, 1988, Trưởng phòng thí nghiệm, Khoa Sinh – Môi trường, trường ĐHSP, Đại học Đà Nẵng

Thạc sĩ

Sinh thái học

Thành viên

15.              

Nguyễn Minh Thiên, 1968, Trưởng phòng Phân tích Môi trường Đài KTTV khu vực II, TP. Đà Nẵng

Thạc sĩ

Hóa học

Thành viên

 

 Quyết định thành lập DN-EBR TRT


Trưởng nhóm