Công đoàn

DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN KHOA 

STT
Họ và
Tên
Sinh ngày
Quê quán
Năm về trường
1
Nguyễn  Thị Xuân
Ánh
06/11/86
Đà Nẵng
2014
2
Phùng Khánh
Chuyên
07/12/80
Q. Nam
2002
3
Đoạn Chí
Cường
05/02/85
Quảng Trị
2011
4
Trần Quang
Dần
09/11/86
TT Huế
2010
5
Nguyễn Thị Bích
Hằng
16/01/82
Q. Nam
2014
6
Kiều Thị
Kính
11/02/86
Đà Nẵng
2012
7 Nguyễn Minh        29/11/86 Vĩnh Phúc 2015
8
Trương Thị Thanh
Mai
22/10/78
Q. Nam
2000
9
Lê Thị
Mai
15/10/85
Th. Hóa
2008
10 Trịnh Đăng  Mậu 05/06/86 Nghệ An 2016
11
Phan Thị
Mỹ
02/01/85
H. Tĩnh
2014
12
Lê Văn
Phụng
20/11/57
Q. Nam
1979
13
Nguyễn Thị Lan
Phương
08/02/87
Q. Bình
2009
14
Đoàn Thanh
Phương
05/08/80
Đ. Nẵng
2002
15
Trần Ngọc
Sơn
08/10/85
Quảng Trị
2007
16
Bùi Thị
Thơ
03/03/86
Q. Ngãi
2011
17
Võ Thị
Thuận
08/10/65
Q. Nam
1987
18
Nguyễn Công Thùy
Trâm
11/01/77
Đ. Nẵng
2000
19
Võ Châu
Tuấn
05/08/74
Q. Nam
2000
20
Đoàn Thị
Vân
19/08/85
H. Dương
2014
21
Nguyễn Thị Tường
Vi
23/04/68
Q. Nam
2007
22
Nguyễn Thị Hải
Yến
28/09/85
Q. Bình
2010