Bộ môn

1. Bộ môn Công nghệ sinh học
 
TT
Họ và tên
Học hàm/Học vị
Thông tin GV
Chức vụ
1
Trần Quang Dần
ThS., NCS, GV
2
Võ Châu Tuấn
TS., GV
Trưởng Khoa
3
Bùi Thị Thơ
ThS., NCS, GV
4
Nguyễn Thị Lan Phương
ThS., NCS, GV
5
Nguyễn Tấn Lê
PGS.TS, GV
6
Nguyễn Thị Bích Hằng
ThS., GV
7
Phạm Thị Mỹ
TS., GV
8
Đoàn Thị Vân
TS., GV
9
Nguyễn Minh Lý
TS., GV
 P. Trưởng khoa,           Trưởng BM
10 Vũ Đức Hoàng Ths., GVGDTH  
11 Lê Vũ Khánh Trang ThS., GV  
 
 
2. Bộ môn Khoa học môi trường và Tài nguyên sinh vật
 
TT
Họ và tên
Học hàm/Học vị
Thông tin GV
Chức vụ
1
Đoàn Thanh Phương
TS., GV
2
Võ Văn Minh
PGS.TS, GV
Phó Hiệu trưởng
3
Kiều Thị Kính
TS. GV
Trưởng Bộ môn
4
Đoạn Chí Cường
ThS., GV
5
Phùng Khánh Chuyên
TS., GV
6
Nguyễn Thị Tường Vi
ThS., NCS, GV
7
Nguyễn Văn Khánh
ThS., GV
Trưởng phòng CSVC
8
Trịnh Đăng Mậu
TS. GV
http://scv.udn.vn/tdmau 
Trợ lý Sau đại học

3. Bộ môn Sinh học thực nghiệm và phương pháp giảng dạy
 
TT
Họ và tên
Học hàm/Học vị
Thông tin GV
Chức vụ
1
Nguyễn Công Thùy Trâm
ThS, NCS, GV
Trưởng Bộ môn, Chủ tịch CĐ
2
Nguyễn Thị Hải Yến
ThS., NCS, GV
Trợ lý trưởng BM
3
Trương Thị Thanh Mai
TS., GV
P. Trưởng Khoa
4 Ngô Hoàng Vân ThS., GV     Bí thư LCĐ

4. Tổ giảng dạy thực hành
 
TT
Họ và tên
Học hàm/Học vị
Thông tin GV
Chức vụ
1
Trần Ngọc Sơn
ThS, GV
Trưởng PTN
2
Lê Văn Phụng
ThS., GV
 
3
Võ Thị Thuận
CN, KS
4
Lê Thị Mai
ThS., KS