Chi bộ

CHI BỘ KHOA

Bí thư

TS. Võ Châu Tuấn

 

                                                                                                           

                             Phó Bí Thư                                                                                     Chi Ủy viên    
                    TS. Nguyễn Minh Lý                                                                         ĐC. Võ Thị Thuận 
 

2. CÁC ĐỒNG CHÍ ĐẢNG VIÊN

 

 

TT

Họ và tên

Điện thoại/Email

Ghi chú

1
Võ Châu Tuấn
ĐT:0905.205.409
Bí thư
2
Võ Thị Thuận
ĐT: 0984. 930. 535
Chi uỷ viên
3
Lê Văn Phụng
ĐT: 0932. 561.636
ĐV
4
Trương Thị Thanh Mai
ĐT: 0905.221.078
ĐV
5
Nguyễn Công Thuỳ Trâm
ĐT: 0983. 201.104
ĐV
6
Nguyễn Thị Bích Hằng
ĐT: 0905. 303.692
Email:bichhang2007@gmail.com
ĐV
7
Phạm Thị Mỹ
ĐT:0978. 925.747
Email: phammy@mail.ru
ĐV
8
Nguyễn Tấn Lê
ĐT: 0905. 100. 883
Email: ntanle@yahoo.com
ĐV
9
Nguyễn Minh Lý
ĐT: 0905. 083. 352
Email: minhlyvn24@gmail.com
Phó Bí thư
10  Phùng Khánh Chuyên
ĐT: 0914000234
Email: khanhchuyenqlmt@gmail.com
ĐV
11
Nguyễn Văn Tân
ĐT: 01663848418
Email: tan01663848418@gmail.com
ĐV
12 Ngô Hoàng Vân
ĐT: 0901122188
Email: ngovan221188@gmail.com 
ĐV dự bị
13 Lê Vũ Khánh Trang
ĐT: 0905689548
Email: levukhanhtrang@gmail.com 
ĐV
14 Đoàn Thị Nhung
ĐT:
Email: doannhung96@gmail.com 
ĐV